Premium Mall (พรีเมี่ยมมอลล์) - มั่นใจได้ของชัวร์ 100%

(Update วันที่ 8 กันยายน 2012)

1. ร้านค้าทุกร้านในพรีเมี่ยมมอลล์ เป็น “ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก” จาก dvdtook.com มีตัวตนแน่นอน
2. หากสั่งซื้อสินค้าใน พรีเมี่ยมมอลล์ และไม่ได้สินค้า “dvdtook.com ยินดีจ่ายเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท”

หมายเหตุ
- การรับประกันนี้ จำกัดเพียง 1 ครั้ง/เดือน/ลูกค้าหนึ่งราย และจำนวนเงินรับประกันสูงสุดคือ 2,000 บาท
- การรับประกันนี้เฉพาะการซื้อสินค้าจากพรีเมี่ยมมอลล์ dvdtook.com เท่านั้น
- วิธีการสมัครเพื่อแจ้งขอเงินชดเชย ต้องเป็นไปตามวิธีการและข้อบังคับของ dvdtook.com เท่านั้น
- dvdtook.com อาจมีการขอให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร
- ผลของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ admin

รายละเอียดข้อตกลงในการจ่ายเงินคืน

กรณีที่ 1 (การจ่ายเงินชดเชย)

1. dvdtook.com จะการันตีให้กับลูกค้าที่สมัครเปิดร้านค้าแบบพรีเมี่ยมมอลล์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘ร้านค้า’)
และมีการตกลงซื้อขาย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ที่ทาง dvdtook.com เป็นผู้ดูแล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘พรีเมี่ยมมอลล์‘)
2. ลูกค้าต้องมีหลักฐานการโอนเงิน
3. dvdtook.com จะไม่ยอมรับการแจ้งขอเงินชดเชยผ่านทางโทรศัพท์
4. จำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่ทางบริษัทจะให้แก่ลูกค้า คือ 2,000 บาท
5. ลูกค้าต้องแจ้งขอเงินชดเชยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

กรณีที่ 2 (สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย คือ สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 200 บาท/ชิ้น

กรณีที่ 3 (ลูกค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

1. เมื่อสินค้าถูกตีกลับเนื่องจากลูกค้าใส่ที่อยู่ผิด
2. เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้จากที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้
3. เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า
4. เมื่อลูกค้าระบุที่อยู่ในการส่งสินค้านอกประเทศไทย
5. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่อยู่นอกประเทศไทย
6. เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที่ไม่ถูกต้อง

กรณีที่ 4 (เหตุผลที่เงินชดเชยไม่ถูกจ่ายด้วยเหตุผลอื่นๆ)

1. เมื่อสามารถติดต่อร้านค้าได้
2. เมื่อมีการส่งสินค้าในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างร้านค้าและลูกค้า
3. เมื่อเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
4. เมื่อสินค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
5. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว
6. เมื่อต้นเหตุของความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเข้าใจผิดในตัวสินค้าเอง

กรณีที่ 5 (เมื่อมีการใช้สัญญาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง)

เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการของประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้า ทาง dvdtook.com จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกค้า

กรณี 6 (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ)

dvdtook.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการจ่ายเงินชดเชย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า